Kullanıcı Sözleşmesi

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 –

 1. İşbu kullanıcı sözleşmesi, Ara Teknoloji Limited Şirketi’nin ilgili mevzuat çerçevesinde aracı hizmet sağlayıcı olarak sunduğu hizmetlere ilişkin şartları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.
 2. Bu sözleşme hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2 –

 1. İşbu sözleşme 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’e ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

 1. İşbu Sözleşme metni içerisinde;
  1. Sözleşme: İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
  2. ara.com.tr: Ara Teknoloji Limited Şirketi’ni,
  3. Web Sitesi: “https://ara.com.tr” internet sitesini ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları,
  4. Kullanıcı: Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
  5. Üye: E-posta kaydı alınarak işbu Sözleşmeyi kabul eden ve kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen kullanıcıyı,
  6. Alıcı: Web sitesi üzerinden hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan bir hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişi üyeyi,
  7. Hizmet sağlayıcı: Web sitesi üzerinden alıcılara iktisadi ve ticari faaliyet amacıyla hizmet sağlamak üzere meslek profili oluşturan gerçek veya tüzel kişi üyeyi,
  8. Meslek Profili: Hizmet sağlayıcının kendisinin ve sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak ve alıcı ilanlarına teklif verebilmek için Web Sitesinde oluşturduğu profili,
  9. Teklif: Web sitesinde yayınlanan ya da doğrudan hizmet sağlayıcıya gönderilen alıcı ilanlarına karşı hizmet sağlayıcının sunacağı hizmetin süresini, ücretini ve gerekli sair unsurları içeren öneriyi,
  10. Alıcı ilanı: Alıcının bir veya birden fazla hizmet sağlayıcıdan teklif almak amacıyla Web Sitesinde yayınlanan yahut doğrudan belirli hizmet sağlayıcılara gönderilen ilanı,
  11. Anlaşmaya Varılmış İş: Hizmet sağlayıcı tarafından gönderilen teklifin alıcı tarafından kabul edilmesini,
  12. Teklif Verme Ücreti: Hizmet sağlayıcın alıcıya teklif verebilmesi için ara.com.tr’ye ödeyeceği bedelini,
  13. Komisyon Ücreti: Anlaşmaya varılmış işlerde kabul edilen teklif ücreti üzerinden hizmet sağlayıcının ara.com.tr’ye ödeyeceği bedeli,
  14. Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i, ifade eder.

Ara.com.tr Tarafından Sunulan Hizmetler

MADDE 4 –

 1. Ara.com.tr, kendisinin belirlediği hizmetler ile ilgili iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlar.

Üyelik Sistemi

MADDE 5 –

 1. Web Sitesine üyelik ücretsizdir.
 2. Web Sitesine üye olan her kullanıcı, işbu sözleşmenin hükümlerini kabul etmiş sayılır.
 3. Hizmet sağlayıcı sıfatıyla üye hesabı oluşturulurken Yönetmelik’te ve işbu sözleşmede belirtilen bilgiler, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Her üye belirttiği bilgilerin doğruluğundan kendisi sorumludur. Ara.com.tr, bu bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu araştırmakla yükümlü olmadığı gibi bu bilgilerin doğruluğunu da garanti etmez.
 4. Üyelik bilgilerinin yanlış veya eksik olması nedeniyle diğer üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan ilgili üye sorumludur.
 5. Şifrenin belirlenmesi ve korunması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresini üçüncü kişilerle paylaşamaz ve hesabını üçüncü kişilere devredemez. Aksi takdirde doğacak zararlardan ilgili üye doğrudan sorumludur.
 6. Üye, hesabının kötü niyetli kişilerce kullanılmasına kendi kusuru ve ihmali ile sebep olmuşsa bu nedenle doğabilecek zararlardan doğrudan sorumludur.
 7. Alıcı sıfatıyla üye hesabı oluşturulmasında da bu madde hükümleri uygulanır.

Meslek Profili, Alıcı ilanları ve Tekliflerin İçeriği

MADDE 6 –

 1. Meslek profilleri, alıcı ilanları ve tekliflerin içeriği ile üyelerin Web Sitesine yükledikleri herhangi bir içerikten dolayı idari, hukuki ve cezai sorumluluk ilgili üyelere aittir.
 2. Meslek profili, alıcı ilanı veya teklif oluşturulurken sistem üzerinden ara.com.tr’ye gönderilen bilgi, belge, evrak, beyan vs. işbu sözleşmeye ve Kanuna aykırı olması halinde idari, hukuki ve cezai sorumluluk ilgili üyeye aittir.
 3. Aracı hizmet sağlayıcı olan ara.com.tr, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Hizmet Sağlayıcılar İçin Bilgi Verme Yükümlülüğü

MADDE 7 –

 1. Fiil ehliyetine sahip (ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak) herhangi bir üye, işbu sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygun bir meslek profili oluşturup “Hizmet Sağlayıcı” sıfatı kazanabilir.
 2. Ara.com.tr üzerinden hizmet satışı yapmak isteyen tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcının meslek profili oluşturabilmesi için ara.com.tr tarafından kendine tahsis edilen alanda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur:
  1. Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri.
  2. Tebligata elverişli KEP adresi.
  3. Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.
  4. Merkez adresi (Tacirler için ticaret siciline tescilli adresi, esnaflar için iş yeri adresini, sabit iş yeri olmayanlar ile tacir veya esnaf olmayanlar için ise yerleşim yeri adresi)
  5. Onaylanmış telefon numarası
 3. Ara.com.tr üzerinden hizmet satışı yapmak isteyen tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcının meslek profili oluşturabilmesi için ara.com.tr tarafından kendine tahsis edilen alanda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur:
  1. Adı ve soyadı.
  2. İkametgâhının bulunduğu il.
  3. Merkez adresi (Tacirler için ticaret siciline tescilli adresi, esnaflar için iş yeri adresini, sabit iş yeri olmayanlar ile tacir veya esnaf olmayanlar için ise yerleşim yeri adresi)
  4. Onaylanmış telefon numarası
 4. Her hizmet sağlayıcı verdiği bu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Eğer hizmet sağlayıcının bilgilerinde bir değişiklik olursa gerekli güncelleme hizmet sağlayıcı tarafından değişikliğin gerçekleştiği gün yapılır.
 5. Hizmet sağlayıcının hizmetin ifası sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil kanuni mevzuat dahilinde ilgili diğer tüm evrakı da alıcıya teslim etmek hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Alıcı bu evrakları hizmet sağlayıcıdan talep etmeli aksi takdirde doğacak zararlardan ötürü hizmet sağlayıcıyla eşit sorumluluktadır. Ara.com.tr’nin söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre ara.com.tr; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

Alıcı İlanı

MADDE 8 –

 1. Fiil ehliyetine sahip (ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak) herhangi bir üye, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde alıcı ilanları oluşturabilir.
 2. Üye, her bir hizmet için sadece bir alıcı ilanı oluşturabilir. Alıcının oluşturmuş olduğu ilanın geçerlilik süresi dolmuşsa veya herhangi bir nedenle ilanda belirtilen hizmeti alamamışsa yeniden aynı hizmet için alıcı ilanı oluşturabilir.
 3. Alıcı, vermiş olduğu ilan için yalnızca bir teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesiyle hizmet sağlayıcı belirlenen hizmeti sunacağını, alıcı ise bu hizmetin karşılığında belirlenen ücreti ödeyeceğini kabul etmiş sayılır.
 4. Alıcı ilanları oluşturulurken talep edilen hizmete ilişkin bilgilerin doğru olarak verilmesi gerekir. Eksik yahut yanlış verilen bilgiler nedeniyle doğabilecek zararlardan ilgili üye sorumludur.
 5. Gerçeğe aykırı ilanlar, hukuka ve işbu sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum gerçeğe aykırı ilan veren kişinin idari, hukuki, cezai ve tazminat sorumluluğunu doğurur. Gerçeğe aykırı ilan veren üyeler hakkında ara.com.tr’nin maddi ve manevi tazminat hakları ile diğer yasal hakları saklıdır.

Teklif

MADDE 9 –

 1. Hizmet sağlayıcı tarafından gönderilen teklifin alıcı tarafça kabul edilmesi halinde taraflar arasında sözleşme ilişkisi kurulmuş olur.
 2. Sözleşme ilişkisi kurulduktan sonra tarafların ihtiyari ya da zorunlu hallerde anlaşarak fiyat ve/veya diğer konularda değişikliğe gidebilirler; fakat yapılan değişiklikler Web sitesi üzerinden yapılmalı yahut harici yapılan değişiklikler destek@ara.com.tr adresine e-posta yoluyla bildirilmelidir.
 3. Teklifler, teklifin içeriğinde belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Belirtilen süreden önce hizmet sağlayıcının teklifi geri çekmesinden ara.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup ilgili hizmet sağlayıcı sorumludur. Eğer teklifin içeriğinde süre yoksa söz konusu teklif, makul bir süre için geçerlidir.
 4. Hizmet sağlayıcının teklif verme ücreti ve/veya komisyon ücreti ödememek için Web sitesinde yayınlanan bir alıcı ilanına haricen teklif vermesi ve/veya alıcıyla haricen anlaşması ve bu anlaşmayı ara.com.tr’ye bildirmemesi tespit edilirse, ara.com.tr ilgili hizmete ilişkin teklif verme ve komisyon ücretine hak kazanır ve bu ücreti hizmet sağlayıcıdan tahsil etmek için yasal yollara başvurabilir. Ayrıca bu husus işbu sözleşmenin ihlali niteliğinde olduğundan ara.com.tr bu konuda kendisine verilmiş diğer yetkilerini kullanabilir.
 5. Ara.com.tr, teklif verme işlemini hizmet sağlayıcılar için ücretli olarak sunabilir. Söz konusu ücret; teklif başına belirli miktar ya da teklifteki bedel üzerinden oran şeklinde olabileceği gibi farklı bir şekilde de ücret alabilir. Hizmet sağlayıcı, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin alıcı tarafından görülmemesi veya aynı hizmet için başka hizmet sağlayıcıların da teklif vermiş olması, hiçbir şekilde hizmet sağlayıcıya teklif verme ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

Teklif Verme Ücreti İade Talebi

MADDE 10 –

 1. Hizmet sağlayıcı tarafından satın alınan teklif verme hizmetine ilişkin ücretler, hiçbir şekilde iade edilmemektedir.
 2. Hizmet sağlayıcı, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin alıcı tarafından görülmemesi veya aynı hizmet için başka hizmet sağlayıcıların da teklif vermiş olması, hiçbir şekilde hizmet sağlayıcıya teklif verme ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

Üye Yorumları ve Oylamaları

MADDE 11 –

 1. Alıcılar, hizmet aldıkları hizmet sağlayıcı ve sunduğu hizmet hakkında yorum ve puanlama yapabilir. Yapılacak yorumlar hukuka uygun olmalıdır. Ara.com.tr, hukuka aykırı yorumları şikayet üzerine veya re’sen Web Sitesinden kaldırma hakkına sahiptir. Yapılan hukuka aykırı yorumlara ilişkin tüm sorumluluk ilgili kullanıcıya aittir.
 2. Ara.com.tr, üye oylamaları ve üye yorumlarını esas alarak bazı algoritmalar aracılığıyla hizmet sağlayıcılar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir. Beğeni ve memnuniyet derecesine göre bazı hizmet sağlayıcıları ön plana çıkarabilir. Bu durum ara.com.tr’nin vermiş olduğu bir tavsiye, onay veya garanti anlamına gelmemektedir. Ara.com.tr, hizmet sağlayıcıları, hizmet sağlayıcıların güvenirliliği ve yetkinliğini ve sunulacak hizmetlerin kalitesini tavsiye etmez ve bu hususta garanti vermez.

Alıcı ile Hizmet Sağlayıcı Arasındaki Sözleşmesel ilişki

MADDE 12 –

 1. Alıcı ile hizmet sağlayıcı arasında kurulan sözleşme ilişkisi ara.com.tr’den bağımsızdır. Ara.com.tr, bu sözleşmede taraf olmadığı gibi herhangi bir tarafın da temsilcisi değildir. Alıcı ve hizmet sağlayıcı arasında kurulan sözleşmede tarafların yükümlülükleri, hakları ve diğer tüm konulardaki hususlar ile tarafların arasında doğan ihtilaf ve sorunlardan doğan idari, hukuki ve cezai sorumluluk alıcı ve hizmet sağlayıcıya aittir.
 2. Ara.com.tr, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasındaki ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. Alıcı kabul ettiği teklife ilişkin bedeli, hizmetin ifasından önce ödeyebileceği gibi hizmetin ifasından sonra da ödeyebilir. Bu hususta ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflardan ve zararlardan doğan sorumluluk, sözleşmenin tarafları olan alıcı ve hizmet sağlayıcıya aittir.
 4. Alıcı kabul ettiği teklife ilişkin bedeli peşin ve nakit ödeyebileceği gibi banka kartı, kredi kartı veya başka bir ödeme sistemiyle de ödeyebilir. Bu hususta ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflardan ve zararlardan doğan sorumluluk, sözleşmenin tarafları olan alıcı ve hizmet sağlayıcıya aittir.
 5. Hizmet sağlayıcı ile alıcı arasında yapılacak sözleşmelerden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur.
 6. Hizmet sağlayıcı sunacağı hizmete ilişkin ilgili mevzuat uyarınca gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeleri temin etmelidir. Bu hususa ilişkin tüm sorumluluk hizmet sağlayıcılara aittir.
 7. Hizmetin ifası sırasında ya da ifa dışındaki zamanda alıcı veya hizmet sağlayıcısının eyleminin, işleminin, kusurunun yahut ihmalinin suç teşkil etmesi veya suç teşkil etmeyip alıcı, hizmet sağlayıcı veya 3. Kişilerin herhangi bir şekilde zarara uğramasına neden olması durumunda tüm sorumluluk ilgili alıcı ve hizmet sağlayıcıya aittir.

Alıcı ve Hizmet Sağlayıcının Haricen Anlaşması

MADDE 13 –

 1. Alıcı veya hizmet sağlayıcı, daha düşük bir fiyata anlaşmak için ara.com.tr’yi devre dışı bırakıp birbirleriyle haricen iletişime geçerek aralarında anlaşma yapmaları yahut benzeri haller işbu sözleşmenin ihlalini teşkil eder. Bu ihlalin tespit edilmesi halinde ara.com.tr, anlaşmaya varılan işten teklif verme ve komisyon ücretine hak kazanır ve alıcı ile hizmet sağlayan hakkında işbu sözleşmenin ihlalinden doğan yetkilerini kullanma hakkına sahip olur.

Alıcının Vergi ve Sigorta Yükümlülüğü

MADDE 14 –

 1. Alıcı, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden ara.com.tr’nin gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
 2. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının altı numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Alıcının bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve hizmet sağlayıcı tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. ara.com.tr sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak alıcıya fatura kesmek mükellefiyetindedir.
 3. Alıcı, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ" uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları hizmet sağlayıcı günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.
 4. Alıcı, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.
 5. Hizmet sağlayıcı sunacağı hizmete ilişkin ilgili mevzuat uyarınca gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeleri temin etmelidir. Bu hususa ilişkin tüm sorumluluk hizmet sağlayıcılara aittir.

Kişisel Verilerin Korunması

MADDE 15 –

 1. Ara.com.tr, Yönetmelik çerçevesinde yaptığı işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.
 2. Kişisel veriler, ilgili kişinin açık irade beyanını içerecek şekilde önceden alınan onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılamaz, işlenemez ve başka amaçlarla kullanılamaz.

E-Fatura

MADDE 16 –

 1. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Ara.com.tr’de e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan kullanıcıların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde kullanıcıların e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

Sözleşmenin Yenilenmesi

MADDE 17 –

 1. Ara.com.tr, güncel mevzuata uyum sağlama, ileride doğabilecek teknik ve hukuki sorunları bertaraf etmek ve aracılık hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi amacıyla işbu sözleşmede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu sözleşmede herhangi bir değişiklik olması halinde ara.com.tr, sözleşmenin güncel halini aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacaktır. Gerek görmesi halinde ise elektronik posta veya mobil push bildirimiyle kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecek ve Web Sitesi ile hizmetlerinin kullanımı yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Web Sitesi

MADDE 18 –

 1. Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasına göre, Ara.com.tr, aracı hizmet sağlayıcıdır. Bu hükmü göre “Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.”
 2. Yürürlükteki mevzuat uyarınca ara.com.tr, Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını, Web Sitesindeki herhangi bir içeriğin, aramanın veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez. Bununla birlikte Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti etmez.
 3. Ara.com.tr, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
 4. Ara.com.tr koruma amaçlı makul tedbirleri alır; ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu kullanıcı bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü amaçlar için kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 5. Ara.com.tr, Web Sitesi üzerinde hukuka aykırı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesinden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını ve işbu sözleşmeden doğan diğer haklarını saklı tutar.
 6. Web Sitesinde bulunan görsel ve yazılı içerik ile alan adı, html kodu, diğer kodlar, yazılım, tasarım, logo vs. teknik veriler ve tüm materyaller üzerinde ara.com.tr’nin fikri ve sınai mülkiyet hakları saklıdır. Bu veriler herhangi bir amaç için izinsiz ya da kaynaksız kullanılamaz. Üyeler kendi profili hariç olmak üzere bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
 7. Herhangi bir internet mecrasında Web sitesi ile ilgili yayınlanan fikir, inceleme, tavsiye, açıklama veya diğer içerikler ilgili kişilere aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu kişiler sorumludur.
 8. Web Sitesi Ara.com.tr kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Ara.com.tr, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 9. Ara.com.tr, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin, tekliflerin yahut alıcı ilanlarının sahibi veya sağlayıcısı değildir.

Üyeler ve Kullanıcılar

MADDE 19 –

 1. Üyeler ve üye olmayan diğer kullanıcıların, birbirleri ile aralarındaki olan ilişkilerden kendileri sorumludur.
 2. Kullanıcılar birbiriyle ya da ara.com.tr çalışanları ile iletişim kurarken işbu sözleşme ve Kanunlara aykırı yönde içerik ve beyanlar kullanamaz. Aksi halde kullanıcının hakları sona erdirilir ve gerektiğinde ilgili durum resmi makamlara bildirilir.
 3. Üyeler, kullanıcılar veya üyeler ile kullanıcılar arasında yargıya intikal etmiş bir ihtilaf söz konusu ise, ara.com.tr elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı merciiyle paylaşacaktır.

Diğer Hususlar

MADDE 20 –

 1. Ara.com.tr gereken hallerde sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu hususla ilgili olarak kullanıcılar ara.com.tr’den herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.
 2. Ara.com.tr, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesini veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
 3. Ara.com.tr gerekli gördüğü durumlarda bazı kullanıcıların ve belirli internet protokolü adreslerindeki kullanıcıların Web Sitesine erişmelerini engelleyebilir.
 4. Ara.com.tr kullanıcılarına yeni hizmetleri, alıcı ilanlarını, promosyonları, projeleri veya haberleri e-posta yahut push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcı bu bildirimleri almak istemezse profilindeki ayarlar kısmından ya da gelen bildirimdeki ilgili linki tıklayarak bildirim gönderimini kapatabilir.
 5. Ara.com.tr, hizmetlerin bir kısmını veya tamamını ücretli ya da ücretsiz yapma hakkını saklı tutar.
 6. Ara.com.tr, sunduğu veya ileride sunacağı hizmetlerdeki ücretlendirme politikasını gerekli gördüğü hallerde değiştirme hakkını saklı tutar.
 7. Ara.com.tr, dilerse kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

MADDE 21 –

 1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 2. İşbu Sözleşmenin yorumundan ve uygulamasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

MADDE 22 –

 1. Ara.com.tr, elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklar ve talep halinde bu kayıtları Bakanlığa sunar.
 2. Taraflar, işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ara.com.tr’nin ticari defter ve kayıtları ile Web Sitesinde saklanan verileri 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşmenin İhlali

MADDE 23 –

 1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda ihlali gerçekleştiren kullanıcı ara.com.tr’nin ve 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Ara.com.tr işbu sözleşmenin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde sözleşmeden doğan hakları saklı kalmak üzere işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshedebilir.
 2. Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebilir. Sözleşmenin sona ermesiyle tarafların birbirlerinden olan alacak hakları sona ermez.
 3. Herhangi bir üyenin işbu sözleşme kurallarına ihlal etmesi, hukuka aykırı hareket etmesi veya haklı sebeplerin varlığı halinde ara.com.tr; ilgili üyeyi Web Sitesi’ni kullanmaktan ve üyelik haklarına erişimden menedebilir, üyeliğini askıya alabilir yahut geçici olarak kullanımını durdurabilir. Ayrıca doğabilecek zararlardan dolayı ara.com.tr’nin maddi ve manevi tazminat hakları saklıdır.
 4. Kullanıcıların veya üyelerin hukuka ya da işbu sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle diğer kullanıcı ve üyelerin yahut 3. kişilerin zarar görmesi, ara.com.tr’nin marka değerine veya itibarına zarar verirse ara.com.tr ilgili kişiler hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Yürürlük

MADDE 24 –

 1. Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara ara.com.tr tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.